Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a rendegykattintasra.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. október 1-től visszavonásig.

Rend egy kattintásra Bt.  – továbbiakban “Szolgáltató” – fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetői és a szolgáltatások nyújtói

Név: Rend egy kattintásra Bt.
Székhely: 7500. Nagyatád – Aradi utca 12/A 1.em. 5.
Képviseli: Oberling Magdolna Léna
Adószám: 26660817-1-14
Cégjegyzékszám: 14-06-309213
Statisztikai számjele: 26660817-8121-117-14
Bankszámlaszám: 11742441-21450338
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Oberling Magdolna Léna
Tárhely szolgáltató: 

rendegykattintasra.hu: Do Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság H-2500, Esztergom, Lőrinc utca 8, fszt. 1

haztartasvezetes.hu: Tárhelypark Cégnév: Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószám: 25138205-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-381419  

tisztasagterkep.hu: EVOLUTIONET KFT. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. Adószám: 14992511-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-075023

jozsiafesto.hu: Do Média Kft. 2500, Esztergom, Kossuth Lajos u. 54/4.

Cégjegyzékszám: 11-09-016434 – Adószám: 11743435-2-11

Kapcsolat: Oberling Magdolna Léna
E-mail cím: hello@rendegykattintasra.hu
Telefonszám: +36 70 670 1826

I. Az adatkezelő;

Weboldalai: 

– www.rendegykattintasra.hu , 

– www.haztartasvezetes.hu,

– www.tisztasagterkep.hu,

– www.jozsiafesto.hu

a továbbiakban: „Honlapok” vagy „Honlap”)

Üzemeltető:

Rend egy kattintásra Bt. (a továbbiakban: “Adatkezelő”)

– székhely: 7500. Nagyatád – Aradi utca 12/a.

cégjegyzékszáma: 14-06-309213  (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)

adószáma: 26660817-1-14

képviselő: Oberling Magdolna Léna

Telefonszám: 70-670-1826

Kapcsolat: hello@rendegykattintasra.hulena@haztartasvezetes.huhello@tisztasagterkep.huinfo@jozsiafesto.hu

Adatkezelők: a Rend egy kattintásra Bt. tagjai: Oberling Léna, Oberling József, ifj. Oberling József

A Rend egy kattintásra BT. tagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységeikhez és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

I.Bevezetés

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Rend egy kattintásra Bt. által kiadott nyomtatott, audio illetve online kiadványok, előfizetések, fizikai termékek, szolgáltatások és a bármelyik, a Rend egy kattintásra Bt. tagjaitól megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, előadások, tréningek szervezése, fizikai termékek eladása, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok szervezése és lebonyolítása, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) (a továbbiakban: „Szolgáltatások”, egyenként „Szolgáltatás”) során felmerülő, önkéntesen megadott, szerződés, vagy a Rend egy kattintásra Bt. jogos érdeke alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. A jogos érdekre alapított adatkezelés esetén a Rend egy kattintásra Bt. jogos érdeke külön megnevezésre kerül. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényesek.

Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik, azzal együttesen érvényesek és értelmezendők.

A jelen Adatkezelési Irányelvek a Rend egy kattintásra Bt. által egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezt követően, az adott szolgáltatás igénybevételével elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.

Az egyes Szolgáltatások, részszolgáltatások, termékek megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Rend egy kattintásra Bt. tagjai (rész-szolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

Az adatok fizikai tárolásának helye:

Hol történik adatgyűjtés? (A lenti oldalakról a gombokra kattintva feljövő űrlapokon)

feliratkozás (ingyenes programok és hasznos anyagok, hírlevél)vásárlás
https://haztartasvezetes.hu/ más időszakos jelentkezési oldalak kihívásokra, workshopokra, hasznos anyagokért a tiszta, és rendezett otthonnal kapcsolatban https://haztartasvezetes.hu/webshop/

II. Alapelvek

A Rend egy kattintásra Bt. tagjai (részszolgáltatás esetén csak az adott társaság) a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A Rend egy kattintásra Bt. és tagjai kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy egyéb jogalap esetén a külön megjelölt ideig. Amennyiben szükséges a Rend egy kattintásra Bt. és tagjai érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.

A Rend egy kattintásra Bt. és tagjai minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket a GDPR-és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

 • az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;
 • kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
 • ügyfélelégedettség tesztelése és mérése
 • a szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 • külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
 • vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
 • rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
 • tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
 • harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül
 • referencia és véleményt adók kontakt adatai jogi célból.

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén szerződésen és jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul.

Az eDM célú tevékenységek esetében az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a Rend egy kattintásra Bt. felelősséggel tartozik, azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése.

4. A Rend egy kattintásra Bt. és tagjai által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja a felhasználó és a Rend egy kattintásra Bt. közötti szerződés az adatkezelés jogalapja.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás. Ezekben az esetekben a hozzájárulás hiányában az adott szolgáltatás nem vehető igénybe.

7. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet. Az ügyfélszolgálat a hello@rendegykattintasra.hu címen érhető el.

8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. Bővebb információ a cookie-kről az alábbi linken tekinthető meg: https://haztartasvezetes.hu/cookie-tajekoztato/


IV. Korlátozások

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségen jelezze: hello@rendegykattintasra.hu

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

Az érintettnek legalább az alábbi információk kéréséhez joga van:

 • a Rend egy kattintásra Bt. képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés, akkor a Rend egy kattintásra jogos érdeke;
 • az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetőleg a bírósági jogorvoslat lehetősége, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni.

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A Rend egy kattintásra Bt. az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésre a Rend egy kattintásra Bt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Rend egy kattintásra Bt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Rend egy kattintásra Bt. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

A Rend egy kattintásra Bt. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

a fizetés az Barion illetve a Stripe rendszerén keresztül történik.

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest – Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.ajtó

Honlap: http://www.barion.com

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Stripe Payments Company

Székhely: 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080

Honlap: http://stripe.com/

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Külső szolgáltatók

A Rend egy kattintásra Bt. egyes szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében a rögzített együttműködő partnerei is önállóan adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülnek. Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege. Az adattovábbítás célja: termék szállítása.

COParcel Kft.

Székhely: 2645 Nagyoroszi – Kertész utca 36 3/2

Adószám: 14356517-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-011866

Telefonszám: 06-70-850-7548

honlap: www.coparcel.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, fizetendő összeg.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. Az adattovábbítás célja: termék szállítása.